Kurum Başkan Yardımcılığımızın Görevleri

İNSAN KAYNAKLARI KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞININ GÖREVLERİ

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığımızın Görevleri Şu Şekilde Belirtilmiştir:

1) Atama, nakil ve sözleşme işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek.

2) Personelin özlük, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.

3) Kadro standartları iş ve işlemlerini yürütmek.

4) Sağlık insan gücünün planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile istihdamın geliştirilmesine yönelik olarak Tıbbî Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı ile koordineli çalışma yapmak.

5) Personel ile alakalı olarak disiplin hukuku ve ceza yargılaması kapsamında tesis edilecek iş ve işlemleri yürütmek.

6) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.