Daire Başkanlıklarımızın Görevleri

DAİRE BAŞKANLIKLARIMIZIN GÖREVLERİ

                Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergeye göre İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığımıza bağlı daire başkanlıklarının görevleri şunlardır:

 1. TABİP ATAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
  1. Uzman tabip, uzman diş tabibi, uzman (T.U.T.G.), tabip ve diş tabibi atama ve nakil işlemlerini yürütmek.
  2. Eğitim görevlisi, başasistan ve asistan atama ve nakil işlemlerini gerçekleştirmek.
  3. Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 2. TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
  1. Tabip ve diş tabibi hariç diğer sağlık hizmetleri personelinin atama ve nakil işlemlerini yürütmek.
  2. Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 3. KURUM YÖNETİM HİZMETLERİ VE ÖZLÜK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  1. Personelin kadro işlemlerini gerçekleştirmek.
  2. Kadro ve pozisyonların ilgili kurumlara bildirilmesi ve vizelenmesi işlemlerini gerçekleştirmek.
  3. Açıktan atama izin işlemlerini gerçekleştirmek.
  4. Açıktan atama yetkisi Birliklere devredilen personelin ilk defa veya yeniden istihdamına dair iş ve işlemleri yürütmek.
  5. Kadroların ÇKYS ve İKYS’den onaylanmasına dair işlemleri gerçekleştirmek.
  6. Özürlü personelin elektronik ortamda takibi ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi işlemlerini yürütmek.
  7. Terfi ve intibak işlemlerini yürütmek.
  8. Ödüllendirme ve başarı belgesi verilmesine dair işlemleri gerçekleştirmek.
  9. Mal bildirimine ilişkin işlemleri yürütmek.
  10. Kurum Başkan Yardımcılığını ilgilendiren hususlar ile alakalı olarak verilen soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
  11. Kurum Başkan Yardımcılığının arşiv işlemlerini yürütmek.
  12. Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 4. KURUM MERKEZ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  1. Merkez teşkilatı personelinin atama ve nakil işlemlerini yürütmek.
  2. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki EK-2 sayılı cetvelde sayılan sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek.
  3. Genel idare, teknik ve avukatlık hizmetler sınıfına dâhil personelin atama ve nakil işlemlerini yürütmek.
  4. Merkez teşkilatı personeli ile genel idare, avukatlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfına dâhil personelin sicil işlemlerini yürütmek.
  5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddeleri ile 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin işe alınma ve nakline dair işlemleri yürütmek.
  6. Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 5. EMEKLİLİK VE SİCİL İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  1. Ataması merkez teşkilatı tarafından yapılan personelin emeklilik işlemlerini gerçekleştirmek.
  2. Atama ve nakil işlemlerine ilişkin tescil işlemlerini yürütmek.
  3. Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlandığına ilişkin tespit işlemlerini gerçekleştirmek.
  4. Özlük dosyaları Kurum Merkez teşkilatında bulunan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin asli memurluğa alınma, muvafakat, ücretsiz izin, hizmet borçlanması, özlük dosyası devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  5. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Hizmet Takip Programına (HİTAP) ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  6. Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 6. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA VE İSTİHDAM GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
  1. Personel standartlarına ait iş ve işlemleri yürütmek.
  2. Personel istihdamına yönelik sınav ve kura ile ilgili işlemleri yürütmek.
  3. Kurumun sağlık insan gücü ihtiyaç tespiti işlemleri ile ilgili analizler yaparak ilgili birimlere bildirmek.
  4. Personel hareketlerini izlemek ve değerlendirmek.
  5. Personel dağılımı ile standart kadro cetvellerinin ihtiyaca uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
  6. Personel ihtiyaçları ile ilgili geleceğe yönelik projeksiyon çalışmaları yapmak ve öngörülerde bulunmak.
  7. Sağlık hizmetleri sınıfı personel için ihtiyaç değerlendirmesi, münhal yer belirleme çalışmaları ve planlama yapmak.
 7. DİSİPLİN İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 1. Kurum merkez ve taşra teşkilatı personeli ile alakalı olarak disiplin hukuku hükümleri uyarınca tesis olunacak işlemleri yürütmek.
 2. Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin işlemleri koordine etmek.
 3. 4483 sayılı Kanun uyarınca yürütülecek işlemleri koordine etmek.
 4. Kurumumuz personeli hakkında tesis edilen atama, terfi, özlük ve benzeri gibi işlemlerden doğan ihtilaflar konu edilmek suretiyle idari yargı yerlerinde Bakanlığımız ve Kurumumuz aleyhine açılan davalarla ilgili Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile Kurumumuz Hukuk Müşavirliği ve bağlı diğer Kurumlar Hukuk Müşavirliklerinden intikal eden dava dilekçelerinin, mahkeme ara kararlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
 5. İdari yargı yerlerince verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararları ile idare lehine verilen kararların uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
 6. Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.