Kurumsal

 

Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı’nın Görevleri

 • Kuruma bağlı hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi ve kapatılması işlemlerini yürütmek.
 • Kamu hastane birliklerinin kuruluş işlemlerini yürütmek, işletilmesini ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Sağlık kuruluşlarında özel nitelikli sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
 •  Sağlık hizmet sunumunu nitelik açısından değerlendirmek.
 • Hastane acil servislerinin yapılandırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, tescil işlemlerini takip etmek, belirlenen usul ve esaslara göre hizmet vermesini sağlamak.
 • Sağlık tesislerinde, sağlık bakım ve hasta hizmetleri sunum süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek.
 •  Sağlık tesislerinin iç ve dış fiziki mekanlarının hizmet standartlarına uygun olarak niteliğinin arttırılması, düzenlenmesi ve denetlenmesini sağlamak. 
 •  Enfeksiyon kontrol faaliyetlerine ait planlamalar yapmak, iş ve işleyişi takip etmek, çevre ve tıbbi atık yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 •  Sağlık bakım ve hasta hizmetlerinde personelin verimliliği artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 • Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmek.
 •  Ülkemiz tarafından yurt dışında yapılmış/yapılacak olan hastanelerin işletme ve personel planlama işlemlerini yürütmek,
 •  Sağlık alanında imzalanan “İkili İşbirliği Anlaşmaları”  ve ilgili anlaşmalar çerçevesinde Ülkemize gelen hastaların tedavileri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 •  Kurumumuzun Dünya Bankası kredisi ile finanse edilen proje faaliyetlerini  planlama, satın alma, ödeme ve raporlama işlemlerini yürütmek,
 •  Kamu hastanelerinin yatırımlarının takibini, donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak.
 •  Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili gerekli takip ve koordinasyonu sağlamak,