Sağlık Turizmi

  • Sağlık Turizmi: Sağlığına kavuşmak veya sağlığını geliştirmek için kişilerin herhangi bir sebeple ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye seyahat etmesidir.
  • Turist Sağlığı:Ülkemizde herhangi bir nedenle geçici süreli olarak bulunan turistlerin, ülkemizde bulundukları sırada ani gelişen hastalıklarda ve acil durumlarda sağlık hizmeti almasıdır.
  • Uluslararası Hasta:  Tedavi ve Rehabilitasyon amaçlı yurt dışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen kişidir.
  • Uluslararası Hasta Koordinasyon Merkezi:Sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında,  l. seviye illerdeki(Ankara, Muğla, İstanbul, Antalya ve İzmir) Genel Sekreterlik bünyesinde kurulacak,  hastaların tedavilerinin koordine edildiği merkezlerdir.
  • Uluslararası Hasta Birimi:Tıbbi teknolojik donanımı,  nitelikli ve uzman sağlık personeli, otelcilik hizmetleri ve hizmet kapasitesi yeterli olan Birliğe bağlı hastanelerin bünyesinde, Kurumun uygun gördüğü 1. ve 2. Seviye illerdeki hastanelerde kurulan birimlerdir.

 Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında alacakları sağlık hizmetleri ve güvenli bir şekilde transferlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler, sağlık turizmi tanıtım ve stratejisinin geliştirilmesi, hizmet kriterlerinin belirlenmesi, akreditasyonlara veri oluşturacak asgari hizmet sunum standartlarının tespiti, teşviklerin akreditasyon ile ilişkisinin kurulması, yabancı hastalar için uygulanacak fiyat listesinin oluşturulması ve yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konularında önerilerde bulunmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri koordine etmek üzere Başbakanlık 2015/3 sayılı Genelge kapsamında Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) oluşturulmuştur.

Kurul, Sağlık Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında;Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Ekonomi, Kalkınma, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıklarından Genel Müdür düzeyinde temsilciler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinden oluşmaktadır.

Kurumumuz 2013/11 Genelgemiz çerçevesinde organizasyon yapımız oluşturulmuştur.Oluşturulan organizasyon planı Birlikler bünyesinde; sağlık turizminin tanıtımı, gelişimi, yaygınlaştırılması, koordinasyonu, takibi, kayıt altına alınması vb. iş ve işlemleri yürütmek amacıyla kurulmuş birimleri ve hizmetleri kapsamaktadır.

Birlikler bünyesinde Uluslararası Hasta Koordinasyon Merkezleri ve Uluslararası Hasta Koordinasyon Birimleri, sağlık tesisleri bünyesinde ise Uluslararası Hasta Birimleri oluşturulmuştur.

Ayrıca, Geçici Koruma Altına Alınan Suriyeliler ve Irak uyruklu yabancı hastaların süreçlerine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

 

TKHK Sağlık Turizmi Koordinasyon Birimi

0312 705 17 11

0312 705 16 94

0 312 705 17 08