Başkanlığın Görevleri

KURUM MERKEZ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 
TARAFINDAN YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER

* Kurumumuzun merkez teşkilatından taşra teşkilatına, taşra teşkilatından merkez teşkilata yapılan görevlendirme ve naklen atama işlemleri,

* Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında şehit yakınlarının açıktan atama işlemleri, 

* Özürlü Memur Seçme Sınavına göre açıktan engelli memur atama işlemleri,

* Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK) tarafından yetiştirilen çocukların açıktan atama işlemleri,

* Özelleştirme Kanunu Kapsamında isimleri bildirilen personelin atama işlemleri,

* KPSS sonucu kurumumuza yerleştirilmeleri yapılan personelin atama işlemleri,

* Genel Sekreterlikler'de görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi personel haricindeki tüm personelin sağlık mazereti atamaları ile ilgili iş ve işlemleri,

* Kurum merkez teşkilatı personelinin aylıksız izin işlemleri,

* Kurum merkez teşkilatı personelinin muvafakat verme işlemleri,

* Kurumda çalışana aday personelin asalet tasdik işlemleri,

* 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen pozisyonların sözleşme işlemleri,

* Sözleşme fesih işlemleri,

* Başka kurumda memur statüsünde çalışmakta iken sözleşme imzalayanların muvafakat işlemlerini yürütmek, (Muvafakat isteme, gelen cevaba göre Genel Sekreterliğe bilgi verme)

* Kamu Hastane Birliklerinde sözleşme imzalamak isteyenlerden, şartlara haiz olmayanlara ve makamca uygun görülmeyenlere menfi cevaplar vermek,

* Sözleşme imzalayanların yapmış oldukları iş ve işlemlerde tereddüde düşmeleri halinde Kurum adına görüş bildirmek,

* Birimizle ilgili TBMM Başkanlığına sunulan yazılı soru önergelerini cevaplamak,

* Sağlıkta Buluşma Noktasına gelen sorular ile Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi’nden gelen taleplerin cevaplandırılması,
 
* Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması. Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönergeye göre çalışan 4/B sözleşmeli personelin ilk defa açıktan atama, becayiş, eş durumu, sağlık durumu, can güvenliği, eşi vefat eden ve eşi şehit olan personelin atanma talepleri ile intibak taleplerine yönelik iş ve işlemleri,

* 4924 sayılı Kanun ve bu kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında anılan Kanuna göre çalışan sözleşmeli personelin iş ve işlemleri,

* Toplu İş Sözleşmesi kapsamında görev yapan Daimi İşçi statüsündeki işçilerin iş ve işlemleri,

* 20/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre çalışan 4/C geçici personelin atama iş ve işlemleri ile 5620 sayılı Kanuna göre çalışan geçici işçi personelin iş ve işlemleri,

* Başkanlığın görev alanı içerisindeki sözleşmeli personelin çalıştırılabilecekleri hizmet birimlerine ilişkin pozisyon vizesinin Bakanlar Kurulu’na sunulmasının sağlanması ile Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı nezdinde kadro pozisyonlarının alımı, iptali, ihdası işlemlerini yapmak.