Daire Başkanlığımız Görev Tanımı

Daire Başkanlığımızın görev tanımı ilgili yönergede yer aldığı üzere aşağıdaki gibidir.

1)      Teşhis ilişkili gruplama veri analizlerini yapmak, uygulama geliştirme ve güncelleme süreçlerini yürütmek,

2)      Kurumumuz bünyesinde klinik kodlamacı ve TİG saha gözlemcisi eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve koordine edilmesi işlemlerini yürütmek,

3)      Klinik kodlama değerlendirmelerini, saha gözlemlerini ve veri doğrulama çalışmalarını yürütmek,

4)      Teşhis ilişkili gruplar temelinde klinik maliyet çalışmalarını yürütmek,

5)      Kurumumuza bağlı sağlık tesisleri için belirlenen global bütçenin TİG’e  dayalı dağıtımını sağlamak,

6)      Sağlık hizmetlerinin ulusal ve uluslararası karşılaştırmasını yapmak,

7)      Kurumun hizmet planlama, klinik istatistik ve epidemiyolojik çalışmaları ile verimlilik değerlendirmelerine katkı sağlamak,

8)      TİG ile ilgili eğitim, çalıştay, kongre ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve koordine etmek,

9)      Teşhis ilişkili gruplama iş ve işlemlerinde Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile koordinasyonu sağlamak,

10)   Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,