Yatırım Takip ve Koordinasyon Birimi

YATIRIM TAKİP VE KOORDİNASYON BİRİMİ
FAX : 0312 705 15 98                                                                                     BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

 BİRİM ÇALIŞANLARI

   

Yürüttüğü görevleri:


1- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesindeki mevcut sağlık tesisleri ve yeni yapımına başlanan sağlık tesislerinin takibini yapmak; başlayan yatırımları kayıt altına almak,

2- Yapımı devam eden sağlık yatırımlarının açılışa kadar olan sürecini izlemek, değerlendirmek, tespit ettikleri noksanlıkları ilgili birimlere raporlamak,

3- Sağlık tesisi yatırımının fiziksel gerçekleşme oranı en az %50 seviyesinde iken ilgili birime (Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama Birimi) bildirerek ihtiyaç olabilecek tıbbi cihaz ve donanım planlamasının yapılması sağlamak,

4- Kurumumuza/Daire Başkanlığımıza bağlı sağlık tesislerinden gelen yatırım, proje, revizyon ve eksiklikler, talepler, şahıs dilekçelerine istinaden gerekli değerlendirmeleri yaparak cevaplamak, gerektiğinde ilgili Genel Müdürlük/Kurumlara iletmek.

5- 2014/09 sayılı Genelgeye istinaden Başkanlığımız birimlerine gönderilen taleplerden Makamca/Daire Başkanlığınca uygun görülenlerin proje, pursantaj ve maliyet çalışmalarının incelenmesi ve değerlendirilmesini (HAT ile koordinasyon) sağlamak,

6- Daire Başkanlığınca uygun görülen, sağlık hizmeti sunumunda kullanılmak üzere protokol kapsamında bedelsiz kullanılması, kiralanması ya da satın alınması talep edilen taşınmazların ihtiyaç halinde değerlendirilmesini (HAT ile koordinasyon) sağlamak,

7- Hastane Açılış Takımı’nın görevlendirileceği yerlerin planlamasını yaparak, Başkanlık Makamı onayına sunmak,

8- Hastane Açılış Takımı’nın yapımı devam eden hastanelerin mahallinde yaptığı çalışma sonucunda hazırladığı raporları, inceleyip değerlendirmek ve gerektiğinde görüş bildirerek onaylatmak, onaylı raporları ilgili yerlere iletmek,

9- İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında gerekli bilgilerin hazırlanmasını sağlamak.

10- Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yerine getirmek,