Tarihçemiz

1871 de yayımlanan İdare-i Umumiye'yi Tıbbiye Nizamnamesi ile taşraya tabip gönderilmeye başlanarak hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi hem de kurulan sıhhiye müfettişlikleri ile yörenin sıhhi durumunun teftişi ve merkeze raporlanması amaçlanmıştır. Bu nizamname ile ilçelerde memleket tabiplikleri, iller ile sancaklarda ise sıhhiye müfettişlikleri kurulmuştur.

1913 yılında kurulan Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi bünyesinde doğrudan umum müdüre bağlı ve muvazzaf bir reis ile muvazzaf üç tabipten müteşekkil teftiş heyeti oluşturulmuştur. Diğer taraftan 1913 tarihli ve 545 sayılı Sıhhiye Heyet-i Teftişiyesi Hakkında Nizamname, Kurulumuzun görev ve yetkilerini düzenleyen ilk müstakil yasal düzenleme olup bu nizamname ile teftiş heyetinin ve müfettişlerin atanması, görev ve yetkileri açıkça düzenlenmiştir.

TBMM'nin açılmasından sonra, 2 Mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı Kanun'la, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti ve Bakanlık bünyesinde , bir reis ve üç tabip müfettişten teşekkül eden bir denetleme kurulu oluşturulmuştur. Bu çerçevede; Batı Anadolu, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu müfettişlikleri kurularak, sağlık hizmetlerinin denetim hizmetleri yürütülmüştür.

24 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nnn 2.maddesiyle Milli Savunma Teşkilatina ait sıhhi işler dışında bütün sağlık ve sosyal işlerinin denetimi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na verilmiştir. 9 Haziran 1936 tarihli 3017 sayılı Sağlık Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkılat ve Memurin Kanunu'nnn kabul edilmesiyle birlikte merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı teşkil edilmiştir.

14.12.1983 tarihli ve 18251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Hükmünde Kararname'nin 18.maddesinde " Teftiş Kurulu Başkanlığı" danışma ve denetim birimleri arasında sayılmıştır.

Bakanlık Makamına bağlı olarak görev yapan Teftiş Kurulu Başkanlığı 02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5' e bölünerek ;

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35/b maddesi hükmü çerçevesinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulmuştur.