Hakkımızda

Teşkilat Yapısı:

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında 02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35/b maddesi hükmü çerçevesinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Başkan, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı, Birim Sorumlusu ve Diğer personelden müteşekkil olup, doğrudan Kurum Başkanına bağlıdır. Daire Başkanlığının görev merkezi Ankara olup, İstanbul ve İzmir illerinde merkeze bağlı birer büro mevcuttur.

Görev merkezlerinde; Başkanlıktaki sağlık denetçileri ve denetçi yardımcılarının sağlıklı, verimli ve güvenli bir şekilde denetim hizmetlerine ilişkin çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli çalışma ortamı sağlanır. Bu amaçla, görev ve çalışma merkezlerindeki denetçi sayısı da dikkate alınarak, gerekli nitelik ve nicelikte personel görevlendirilir.

Sağlık Denetçilerinin çalışma usul ve esasları yönetmelik ile düzenlenir.

 

 Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

663 sayılı KHK’ ya göre çıkarılan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin, kurumların merkez teşkilatlarının ortak hizmet birimleri ve görevlerini düzenleyen 12. Maddesi (c) fıkrasında: “Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görevleri,

a) Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı tedbirler almak,

b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesislerinin performans denetimini yapmak.

c) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesislerinin iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.

ç) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. “ şeklinde ifade edilmiştir.

 

Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığının Amacı:

Sağlık hizmetlerinin, insan odaklı bir anlayışla hukuka ve etik kurala uygun olarak yürütülmesini temin etmek; Denetim ve soruşturma işlerini uluslararası genel olarak kabul görmüş standartlara ve bu alandaki iyi uygulama örnekleri doğrultusunda yerine getirerek, tarafsız, kaliteli ve tasarruf sağlayıcı raporlar üretip Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (İcra Birimlerine) planlayıcı, düzenleyici rolüne katkı sağlamaktır.

Denetçiler, TKHK Başkanlık teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşların ve Başkanlık denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların her türlü hizmet ve faaliyetlerini denetler ve bu konularda çalışan personel hakkında inceleme ve soruşturmalar yapar ve gerekli raporları düzenler.

 

Rapor Türleri:

İnceleme raporu

Disiplin soruşturma raporu

Ön inceleme raporu

Tevdi raporu

Suç duyurusu raporu

Tazmin raporu

Düzenlilik denetimi raporu

 

Kuruluş ve bağlılık:

Daire Başkanlığı; Daire Başkanı, denetçiler, birim sorumluları ve personelinden oluşur. Daire Başkanlığı doğrudan Kurum Başkanına bağlıdır. Denetçilere; Bakan, Kurum Başkanı ile Daire Başkanı dışında hiçbir merci tarafından emir verilemez.

 

Daire Başkanlığının Görevleri:

(1) Daire Başkanlığı, Kurum Başkanının emri veya onayı üzerine Kurum Başkanı adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kurumun görev alanına giren konularda, denetim ve rehberliğe ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak.

b) Kurumca belirlenen standart ve kriterlere uygun olarak merkez ve taşra teşkilatının düzenlilik ve performans denetimlerini yapmak.

c) Kurumun denetimine tabi kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin ilgili mevzuat, plan ve program çerçevesinde denetimlerini yapmak.

ç) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının, denetime tabi sağlık kurum ve kuruluşlar ile personelinin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak araştırma, denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

d) Kurumun sağlık politikalarının amaçlarına ulaşmasını sağlamak ve sağlık hizmetlerinin mevzuata, plan ve programa uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla, denetlediği kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gerekli önerileri hazırlamak ve Kurum Başkanına sunmak.

e) Kurum teşkilatında gerçekleştirilen faaliyetlerin, Kurumun hedeflerine ve amaçlarına uygun olarak daha iyi yürütülmesini sağlamak üzere gerekli rehberlik faaliyetlerinde bulunmak.

f) Mevzuatta belirtilen ve Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının tüm iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturmaların öncelikli olarak kurumun denetçileri tarafından yapılması esastır.

(3) Kurum görev alanına giren konularda, Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bizzat Bakan tarafından verilecek denetim, inceleme ve soruşturma görevi haricinde denetim, inceleme ve soruşturma yapılamaz.

 

Yasaklar:

Sağlık Denetçileri görevlerini yerine getirirken:

Gidecekleri yer ve yapacakları işlerle görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamaz.

Doğrudan veya dolaylı görevleri ile ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemez, bunlarla alışveriş yapamaz, borç alıp veremez.

Mesleğin ve sıhhatin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamaz.

Denetime tabi olan icra işlerine karışamaz. Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh ve ilave yapamaz.

 

Çalışma Standartlarımız:

Gayret, samimiyet ve üretkenlik

Kendisiyle ve çevresiyle barışık olma

Takım çalışması

İnsan odaklılık

İyi niyet karinesi

Sağlam dayanak ve gerekçe

Temkinli yaklaşım

Holistik çalışma

Mahallinde çalışma

Kanıt temini

Görevin fiilen ifası ve kısa sürede tamamlanması

 

Fiziksel Yapı:

Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Kültür Mah. Meşrutiyet Cad. No: 40 Kızılay adresinde mülkiyeti 3. şahıslara ait binada hizmet vermektedir.

 

İnsan Kaynakları:

18.07.2017 tarihi itibariyle Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığında 42 Başdenetçi, 25 Denetçi, 26 Denetçi Yardımcısı, 2 Birim Sorumlusu ve 16 büro personeli görev yapmaktadır.