Başkanlığımız Hakkında Tanıtım Broşürü

1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1. Tarihçemiz

1871’de yayımlanan İdare-i Umumiye’yi Tıbbiye Nizamnamesi ile taşraya tabip gönderilmeye başlanarak hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi hem de kurulan sıhhiye müfettişlikleri ile yörenin sıhhi durumunun teftişi ve merkeze raporlanması amaçlanmıştır. Bu nizamname ile ilçelerde memleket tabiplikleri, iller ile sancaklarda ise sıhhiye müfettişlikleri kurulmuştur.

1913 yılında kurulan Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi bünyesinde doğrudan umum müdüre bağlı ve muvazzaf bir reis ile muvazzaf üç tabipten müteşekkil teftiş heyeti oluşturulmuştur. Diğer taraftan 1913 tarihli ve 545 sayılı Sıhhiye Heyet-i Teftişiyesi Hakkında Nizamname, Kurulumuzun görev ve yetkilerini düzenleyen ilk müstakil yasal düzenleme olup bu nizamname ile teftiş heyetinin ve müfettişlerin atanması, görev ve yetkileri açıkça düzenlenmiştir.

TBMM’nin açılmasından sonra, 2 Mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı Kanunla, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti ve Bakanlık bünyesinde, bir reis ve üç tabip müfettişten teşekkül eden bir denetleme kurulu oluşturulmuştur. Bu çerçevede; Batı Anadolu, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu müfettişlikleri kurularak, sağlık hizmetlerinin denetim hizmetleri yürütülmüştür.

24 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 2.maddesiyle Milli Savunma Teşkilatına ait sıhhi işler dışında bütün sağlık ve sosyal işlerinin denetimi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na verilmiştir. 9 Haziran 1936 tarihli 3017 sayılı Sağlık Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı teşkil edilmiştir.

14.12.1983 tarihli ve 18251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Hükmünde Kararname’nin 18.maddesinde          “Teftiş Kurulu Başkanlığı” danışma ve denetim birimleri arasında sayılmıştır.

Bakanlık Makamına bağlı olarak görev yapan Teftiş Kurulu Başkanlığı 02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5’e bölünerek;

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35/b maddesi hükmü çerçevesinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulmuştur.

 

1.2. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sağlık Bakanlığı’nın politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuştur.

 

Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak.

b) Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Bakanlığa teklifte bulunmak.

c) Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak.

ç) Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.

d) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.

e) Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları kurmak.

f) Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.

g) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, merkez teşkilatı, ana hizmet birimi olarak teşkilatlandırılan Kurum Başkan Yardımcılıkları ile danışma ve denetim birimlerinden meydana gelmektedir.

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun;

Ana Hizmet Birimleri, Tıbbi Hizmetler, Mali Hizmetler, İzleme, Ölçme ve Değerlendirme, İnsan Kaynakları ile Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılıklarından,

Danışma ve Denetim Birimleri ise; Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile İç Denetim Birimi Başkanlığından oluşmaktadır.

Kurumumuz taşra teşkilatı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine bağlı il ve ilçelerde bulunan hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri vasıtasıyla hizmet vermektedir.

2. DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2.1. Teşkilat Yapısı:

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında 02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35/b maddesi hükmü çerçevesinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı; Daire Başkanı, Sağlık Denetçileri, birim sorumluları ve personelinden oluşur. Daire Başkanlığı doğrudan Kurum Başkanına bağlıdır.

Denetçilere; Bakan, Kurum Başkanı ile Daire Başkanı dışında hiçbir merci tarafından emir verilemez.

Daire Başkanlığının görev merkezi Ankara olup, İstanbul ve İzmir illerinde merkeze bağlı birer büro mevcuttur. Denetçilerin talebi halinde İstanbul ve İzmir illerine görevlendirmeleri yapılmaktadır.

Sağlık Denetçilerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği 03/06/2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2.2. Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri

Daire Başkanlığı, Kurum Başkanının emri veya onayı üzerine Kurum Başkanı adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kurumun görev alanına giren konularda, denetim ve rehberliğe ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak.

b) Kurumca belirlenen standart ve kriterlere uygun olarak merkez ve taşra teşkilatının düzenlilik ve performans denetimlerini yapmak.

c) Kurumun denetimine tabi kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin ilgili mevzuat, plan ve program çerçevesinde denetimlerini yapmak.

ç) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının, denetime tabi sağlık kurum ve kuruluşlar ile personelinin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak araştırma, denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

d) Kurumun sağlık politikalarının amaçlarına ulaşmasını sağlamak ve sağlık hizmetlerinin mevzuata, plan ve programa uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla, denetlediği kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gerekli önerileri hazırlamak ve Kurum Başkanına sunmak.

e) Kurum teşkilatında gerçekleştirilen faaliyetlerin, Kurumun hedeflerine ve amaçlarına uygun olarak daha iyi yürütülmesini sağlamak üzere gerekli rehberlik faaliyetlerinde bulunmak.

f) Mevzuatta belirtilen ve Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Kurumun merkez ve taşra teşkilatının tüm iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturmaların öncelikli olarak kurumun denetçileri tarafından yapılması esastır.

2.3. Denetçilerin Görev ve Yetkileri

Denetçiler; Kurum Başkanının emri veya onayı üzerine denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve benzeri diğer görevleri yaparlar ve bu görevlerini Daire Başkanının emri ile ifa ederler.

Denetçilerin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurum merkez ve taşra teşkilatının mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin denetim, inceleme, soruşturma ile ön incelemesini yapmak.

b) Denetimini yaptıkları işlerde, tespit ettikleri mevzuata uygun olmayan hususların düzeltilme ve tamamlanması, işlerin daha iyi yürütülmesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla verim alınması için gerekli gördükleri tedbirleri Kuruma bildirmek.

c) Denetçiler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için durumu yazılı veya sözlü olarak hemen Daire Başkanlığına bildirerek alacağı talimata göre işlem yapmak; gecikmesinde kamu zararı veya delillerin kaybolması ihtimali olması halinde delilleri toplamak, olayın derhal Cumhuriyet Başsavcılığına duyurulması zorunlu görülen hallerde Daire Başkanlığını bilgilendirerek doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunup raporun bir örneğini Kuruma göndermek.

ç) Kurum personelinin, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak, bu Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

d) Kurumu ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında incelemeler yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara katılmak ve sonuçlarını Kuruma bildirmek.

e) Kurum merkez ve taşra teşkilatı içinde ve dışında yaptıkları denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması çalışmalarında, Kurumun daha iyi hizmet vermesine, başta insan kaynağı olmak üzere kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözümler ve öneriler getirmek.

f) Refakatlerindeki denetçi yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, yetiştirme dönemi sonunda değerlendirmelerini Daire Başkanlığına intikal ettirmek.

g) Denetim, inceleme ve soruşturma esnasında, inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, uzmanlara gerekli incelemeyi yaptırmak.

ğ) Denetçiler, görevlerini yaparlarken gerekli gördükleri yardımları istemek; kayıt ve belgelerin örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun kanıtı ise asıllarını almak; kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, mühürlemek; gerektiğinde resmi ve özel kurumlardan, devletin denetimi altındaki bütün kurum, kuruluş ve ortaklıklardan, kamu yararına çalışan derneklerden, vakıflardan, diğer gerçek ya da tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve bu konularda yazılı ve sözlü bilgi almak.

h) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevler ile mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Denetçiler yürüttükleri inceleme, soruşturma ve denetimler kapsamında resmi ve özel bütün gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan; merkezi idare teşkilatlarıyla yapılacak yazışmaları Daire Başkanlığı aracılığı ile yaparlar.

Denetçiler haklarında soruşturma yaptıkları memurların görevlerinden uzaklaştırılmasını 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 138 inci maddesinde belirtilen yetkili mercilerden talep edebilirler.

2.4. İnsan Kaynakları

Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığında; Ankara’da 62, İstanbul’da 5, İzmir’de 4 olmak üzere toplam 71 Sağlık Denetçisi görev yapmaktadır.

Ayrıca, Başkanlığımızda, 2 Birim Sorumlusu ve 17 büro personeli görev yapmaktadır.