Görev Tanımı

 

İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ

 

 1. İdari ve Mali İşler Birimi, Daire Başkanına ve Daire Başkan Yardımcılarına bağlı bir Birim Sorumlusu ile 8 (sekiz) personel olmak üzere toplam 9 (dokuz) personelden oluşur.
 2. İdari ve Mali İşler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

           a) Daire Başkanlığının yıllık bütçesini hazırlamak ve takibini yapmak.

           b) Daire Başkanlığının idari ve mali işlerle ilgili kurum içi ve dışı yazışmalarını yapmak,

           c) Denetçilerin çalışma ve hak ediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak.

            ç) Daire Başkanlığında görev yapan denetçilerin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek.

            d) Daire Başkanlığının satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

            e) Daire Başkanlığının hizmet içi eğitim programı ile sağlık denetçi yardımcılarının eğitim ve yeterlilik sınavları süreçleri konusundaki iş ve işlemleri yerine getirmek, sonuçlandırmak,

             f) Daire Başkanlığının taşınır mal işlemleri ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak.

            g) Daire Başkanlığında sistem ve donanımsal sorunlarla ilgili bilişim hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

            ğ) Daire Başkanlığının gelen-giden evrak birimini sevk ve idare etmek, evrakların teslim alınmasını, teslim edilmesini, dağıtılmasını, tebliğini ve tüm evrakların taranmasını sağlamak,

            h) Daire Başkanlığının hizmet binası ile personelin kullanımındaki cihazlarla (onarım, bakım, arıza vb.) ilgili destek hizmetlerini yürütmek,

             ı) Denetim Hizmetleri Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 3. İdari ve Mali İşler Biriminin idaresinden, Daire Başkanına ve Daire Başkan Yardımcılarına karşı birinci derecede İdari ve Mali İşler Birimi Sorumlusu sorumludur. Birim personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.