Görev Tanımı

DENETİM, İNCELEME VE SORUŞTURMA BİRİMİ

     Denetim, İnceleme ve Soruşturma Biriminin idaresinden, Daire Başkanına ve Daire Başkan Yardımcılarına karşı birinci derecede Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi Sorumlusu sorumludur. Birim Personeli görevleri dolayısı ile edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Birimde 1 (bir) adet Birim Sorumlusu, 3 (üç) adet yazı ve kontrol işlerinden sorumlu personel ve 2 (iki) adet arşiv personeli olmak üzere toplam 6 (altı) adet personel bulunmaktadır.

      Bu kapsamda Denetim, İnceleme ve Soruşturma Biriminin, görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Sağlık Denetçilerine, Genel Sekreterliklere ve Valiliklere verilecek görevlerin yazışmalarını yapmak ve takip etmek,
 2. Sağlık Denetçilerinden gelecek rapor, ön inceleme ve soruşturma evrakının e-arşive kaydının yaptırılmasını sağlayarak Makam’a Onay’a sunmak ve ilgili yerlere gönderilmesi için gerekli üst yazıları Birim Sorumlusu, Raportörler ve ilgili Başkan Yardımcılarının kontrolörlüğünde hazırlamak ve imza aşamasından sonra takibini yapmak,
 3. Gelen şikâyet ve ihbar dilekçeleri ile ilgili her türlü görevlendirme yazışmalarını yaptırmak, yazışmaların ilgili yerlere gönderilmesini sağlayarak takiplerini gerçekleştirmek,

  ç) 4483 sayılı Kanun gereği düzenlenen Ön İnceleme Raporlarının ilgili olduğu yerlere gönderilmesi için gerekli üst yazıları hazırlamak ve imza aşamasından sonra takibini yapmak,

 4. Başkanlık Makamınca soruşturma izni verilmesi/verilmemesi kararlarını kayıt altına almak ve takip etmek,
 5. Genel denetim faaliyetleri ile ilgili görevlendirmelere ilişkin yazışmaları yapmak.
 6. Sağlık Denetçilerinin ve mahallen incelenmek üzere Genel Sekreterlik ve Valiliklere gönderilen işleri otomasyondan takip ederek olası eksik verilerin girişi ile biten işlerin kapatılması içim arşiv birimi ile koordineli şekilde hareket etmek, arşiv birimine bu konuda yardımcı olmak ve otomasyon takibini yapmak,
 7. Verilen işlerin evveliyatının takibi açısından; işleri biten rapor ve evrakların Arşiv Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde arşiv birimine düzenli bir şekilde teslim etmek,

  ğ) Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığını ilgilendiren yazılı-sözlü soru önergelerinin cevaplarını süresi içerisinde hazırlayıp, Kurumdaki ilgili Birime iletmek,

 8. İlgili Daire Başkan Yardımcısının sevk ve koordinasyonunda; SABİM, Bilgi Edinme, BİMER ve SBN başvuruları ile ilgili iş, işlem ve takipleri yapmak, sonuçlandırmak, ilgililere ve/veya birimlere bilgi vermek,

  ı) Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığındaki tüm belgeleri arşiv yönetmeliği çerçevesinde arşivlemek ve muhafaza etmek,

 9. Denetim Hizmetleri Daire Başkanının vereceği diğer iş, işlem ve görevleri yapmak.