Tarihçe

İÇ DENETİMİN TARİHÇESİ

Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum sürecinde çıkarılan 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetim sistemi Türk kamu idarelerinde de uygulanmaya başlamıştır.

İç denetim faaliyeti, anılan Kanun ile ön görülen yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin temel unsurunu oluşturmaktadır.

Kanunun 63 üncü maddesinde iç denetimin uluslararası genel kabul görmüş standartlara uygun olarak iç denetçiler tarafından yapılacağı, kamu idaresinde doğrudan üst yöneticiye bağlı İç Denetim Birimi Başkanlıklarının faaliyete geçirileceği açıkça ifade edilmiştir.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi hükmü uyarınca, Başkanlığımızda doğrudan üst yöneticiye bağlı 24/07/2012 tarihinde İç Denetim Birimi oluşturulmuştur.

19/04/2013 tarihli Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 8. maddesinde;  "Atanan iç denetçi sayısı üç ve üzerinde olan idarelerde doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıklarının kurulması; Kamu İç Denetim Standartlarının yeterli ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi açısından önemlidir." hükmü gereğince; 28/11/2014 tarihinde İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuştur.