Stratejik Yönetim ve İç Hizmetler Birimi

Görevleri

a) Stratejik Planlama

1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının, vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve revizyon için gerekli çalışmaları yapmak,

2. Kurumun stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,

3. Kurumun stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

4. Stratejik planın uygulama sonuçlarını periyodik olarak izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

5. Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme ve proje faaliyetlerini yürütmek,

6. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

7. Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

8.Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

9. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

10. Hizmet envanteri ile ilgili çalışmaları koordine etmek,

11. Kurumun üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

b) Faaliyet Raporları ve Eğitim

1. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

2. Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek ve Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak,

3. Hükümet Acil Eylem Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Programlarda Kurumumuz tarafından yürütülmesi öngörülen faaliyetlerle ilgili çalışmaları raporlar halinde Kalkınma Bakanlığı’na göndermek,

4. Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim ve danışmanlık ihtiyacını belirlemek, yıllık eğitim planının hazırlanması ve eğitim faaliyetlerini ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek,

c) Yönetim Bilgi Sistemleri

1. Başkanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama sistemlerini geliştirmek,

2. Başkanlığa ait resmi web sitesinin hazırlanması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmalarını yürütmek,

3. Başkanlığın bilgiye erişim hizmetlerini yürütmek,

4. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,

d) Personel, İç Hizmetler ve Koordinasyon

1. Personelin ayrılış, başlayış, izin, rapor, inceleme ve soruşturma işlemleri ile özlük haklarına ilişkin diğer işlemleri yürütmek,

2. Başkanlığımıza gelen Bilgi Edinme Başvurularına ilişkin iç koordineyi sağlayarak ilgililere cevap vermek,

3. Başkanlığın Sivil Savunma hizmetleri ve iç hizmetleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

4. Başkanlığın Haftalık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Kurum Daire Başkanlıklarından gelen haftalık faaliyet raporlarını konsolide ederek Kurum Başkanlığına bildirmek,

5. Başkanlığın görev alanına giren soru önergelerine ilişkin iç koordineyi sağlayarak cevap vermek,

e) Evrak ve Arşiv

1. Başkanlığın gelen ve giden evraklarının kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, evrakların ilgili birimlere havalesini yapmak ve teslimini sağlamak,

2. Giden evrakların ilgilisine göre posta işlemi için Kurumun Genel Evrak birimine teslimi ile Kurum Merkez Teşkilat birimlerine dağıtımını sağlamak,

3. Başkanlığın arşiv hizmetlerini koordine etmek,

f) Mali İşler

1. Başkanlık personelinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerine ilişkin gerekli yazışmaları ve işlemleri yapmak,

g) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak