İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

Görevleri

a) Ön Mali Kontrol

1. Kurumun gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; Kurumun bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak,

b) İç Kontrol

1. Kurumun görev alanına giren konularda, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2. Kurumun İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak birimlerle koordineli çalışmalar yapmak,

3. Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

c) İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme

1. İç ve dış denetim sonucu düzenlenen raporlara istinaden iç kontrol sisteminin işleyişini izlemek ve raporlamak,

2. Kurum İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlama, izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek,

d) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,