Bütçe ve Performans Birimi

Görevleri

a) Bütçe, Kesin Hesap, Performans ve Raporlama

1. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Kurum bütçesini ve yıllık performans programını, stratejik plana uygun olarak hazırlamak ve geçmiş yıl performans göstergeleri ve bütçe gerçekleşmelerini izlemek ve değerlendirmek,

2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

4. Kurumun performans programını yılı bütçesine ve stratejik planına uygun olarak hazırlamak,

5. Kurumun performans programının yönetimi ile ilgili hizmetlerinin geliştirilmesi için performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak,

6. Kurumun diğer idareler nezdinde takibi gereken bütçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

7. Kurumun bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak,

8. Kurum bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durum ve beklentiler raporunu hazırlayarak temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak,

b) Yatırım ve Koordinasyon

1. Kurumun yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

2.  Yatırım nitelikli tüm ödeneklerin takibini gerçekleştirmek,

3.  İl Özel İdarelerine aktarılan ödeneklerin takibini yapmak, istatistikî veri hazırlamak,

4. Kalkınma Bakanlığının koordinesinde yürütülen destek olduğumuz projeler ile ilgili yatırımları ve birimlerin yapmış oldukları çalışmaları raporlamak ve ilgili birimlere iletmek,

c) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak