Dava ve İcra Takip Birimi

a) Dava Takip Servisi 

Sorumlusu: Hukuk Müşaviri Ayfer ÖZBEK

Görevleri:

1) Doğrudan Bakanlık veya Kurum merkez teşkilatı tarafından tesis olunan iş ve işlemlere ilişkin davalar ile Birinci Hukuk Müşaviri tarafından merkezden takibi uygun görülen dava takipleri hariç olmak üzere; sair dava, ara kararı, müzekkere gereğinin ifası, kararların mahalline bildirilmesi gibi iş ve işlemlere ilişkin yazışmaları yürütmek,

2) Birinci Hukuk Müşavirince verilen benzeri görevleri yürütmek.

 

b) İcra Takip Servisi

Sorumlusu: Hukuk Müşaviri Orhun Koray DEMİR

Görevleri:

1) Doğrudan Bakanlık veya Kurum merkez teşkilatı tarafından tesis olunan iş ve işlemler ile merkezden takibi yapılan dava dosyalarına ilişkin olanlar hariç olmak üzere; sair ilamlı ve ilamsız icra takîbi, haciz kararı, borç muhtırası gibi iş ve işlemlere ilişkin yazışmaları yürütmek,

2) Birinci Hukuk Müşavirince verilen benzeri görevleri yürütmek.

 

c) Mahkeme ve İcra Daireleri Servisi

Sorumlusu: Av. Didem ÖZKIDIK

Görevleri:

1) Dava dosyalarına ve icra takiplerine ilişkin yazışmaların ilgili mahkemesine veya icra dairesine süresinde intikal ettirilmesini sağlamak,

2) Avans mutemedince karşılanan yargılama harç ve giderleri ile posta giderlerinin süresinde ve usulüne uygun olarak ödenmesi ve alınacak tahsilat makbuzlarının ilgili olduğu dosyanın mevcudiyeti ve dosyasına uygunluğu tasdik edilerek, bir suretinin dosyasında muhafaza edilmesini sağlamak,

3) Her haftanın son gününde, o hafta içerisinde yapılmış giderlere ilişkin listeyi hazırlayarak avans mutemedinin bilgisine sunmak,

4) Avans açma ve süresinde avans kapatmaya ilişkin iş ve işlemleri ve buna ilişkin yazışmaları yürütmek,

5)Birinci Hukuk Müşavirince verilen benzeri görevleri yürütmek.