SUT ve KSHST İşlemleri

Görevleri

1. Sosyal Güvenlik Uygulamaları hakkında yetkili organlara sunulmak üzere kurum görüşünü oluşturmak, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, tüm paydaşlar ve bağlı sağlık tesisleriyle yazışmaları yapmak, koordinasyonu sağlamak,

2. Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alması istenilen işlemler ve işlem fiyatları düzenleme taleplerini Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna iletmek, süreçle ilgili takibi yapmak,

3. Genel ve özel sağlık sigortacılığı alanında yürütülen politikalara yönelik çalışmalar yapmak ve kurum görüşünü oluşturmak,

4. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan "Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi" uygulama aşamasındaki problemlerin çözümüne ve tarifenin revizyon sürecine katkı sağlamak, kurum görüşü oluşturmak, 

5. Bağlı sağlık tesislerinin faturalandırma süreçleriyle ilgili iş ve işlemlerini koordine etmek, faturalandırılamayan işlem tahakkuklarına yönelik muhasebe kodlarının oluşturulması sürecinde görüş ve teklif oluşturmak,

6. Sağlık tesislerine rehberlik etmesi amacıyla faturalandırılamayan veya faturalandırılmasında sorun yaşanılan işlemlere yönelik iş akış süreçlerinin detaylandırıldığı algoritmalar hazırlamak,

7. Birlikler bünyesinde faaliyette bulunan Fatura İnceleme Komisyonlarına rehberlik etmek, gerekli desteği sağlamak,

8. İstisnai sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak düzenlemelere ilişkin Kurum teklifi oluşturmak,

10. Bakanlar Kurulu Kararınca 4736 sayılı Kanundan muaf tutulan kişi ve işlemleri takip etmek, bağlı sağlık tesislerinde uygulama aşamasındaki problemlerin çözümüne yönelik koordinasyonu sağlamak,

11.Uluslararası hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatlandırma ve faturalandırma işlemlerinde,  uygulamada yaşanılan problemlerin çözümüne yönelik destek sağlamak,

12. Finansal Analiz Daire Başkanlığının faaliyet alanıyla ilgili olarak Birlikler ve sağlık kuruluşları düzeyinde teşkilatlanmayı sağlamak, organizasyon ve görevlendirmeleri yapmak,