SUT Tıbbi Malzeme ve İlaç

Görevleri

1. Yapılan maliyet çalışmaları kapsamındaki işlem, ilaç ve tıbbi malzemelerin ve maliyetlerle ilgili diğer tıbbi konuların mahiyeti, kullanımı, maliyeti ve her türlü değerlendirilmesi ile ilgili mesleki teknik destek sağlamak,

2. İşlemlerde yer alan taşınır maliyetlerinin çalışılmasında bilgi sistemleri verilerini değerlendirmek ve analiz etmek,

3. Mali Analiz biriminin yapmış olduğu mali değerlendirmelerle ilgili olarak gerekli olduğu durumlarda mesleki teknik destek sağlamak,

4. Tıbbi malzeme; ilaç ve diğer taşınırlar ile ilgili olarak detaylı analizlerin yapılmasında Mali Analiz birimine destek vermek,

5. SUT ve KSHST birimi ile müşterek çalışmak ve ilgili birime her türlü tıbbi ve teknik destek sağlamak,

6. SUT’ta yapılan / yapılacak olan değişiklikleri değerlendirmek, Kurumumuz ve sağlık tesislerimiz düzeyindeki etkilerini analiz etmek,

7. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu gündemlerine ilişkin yapılan / yapılacak değişiklikleri değerlendirmek, Kurumumuz ve sağlık tesislerimiz düzeyindeki etkileri analiz etmek,

8. SUT tebliği ve eklerinde bulunan işlem, tıbbi malzeme, ilaç ve diğer taşınırların tedavideki kullanımlarını değerlendirmek ve SUT düzenlemelerinin hizmetin aksamasına sebep olup olmadığını analiz etmek,

9. Yapılan analizler sonucunda SUT kuralları nedeniyle oluşan aksaklıkları raporlamak,

10. Sağlık hizmetinin sunumu için gerekli olan SUT değişiklikleri ile ilgili başvuruları değerlendirmek ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma komisyonundan olumlu veya olumsuz sonuçlanıncaya kadar söz konusu başvuruların takibini yapmak,

11. Sağlık tesislerinden gelen tıbbi ve mesleki bilgi gerektiren konuları değerlendirmek ve sonucunda konuyla ilgili yapılacak iş ve işlemleri takip etmek,

12. Tıbbi malzeme ve ilaçlarla ilgili olarak bilgi sistemlerinden verileri almak, birleştirmek, sorgulamak ve analiz etmek, 

13. Daire Başkanınca verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.