Finansal Koordinasyon

Görevleri 

1. Hastanelerin birleşme ve ayrılmasına yönelik finansal analiz değerlendirme raporları hazırlamak, Tıbbi Hizmetler Kurum Başkanlığınca koordine edilen Semt Poliklinikleri Değerlendirme Toplantılarında Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığını temsil etmek,

2. Semt Poliklinikleri Değerlendirme Toplantılarının Sekreteryasını yürütmek.

3. “Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge” kapsamındaki görüş taleplerini değerlendirmek ve görüş oluşturmak, Yönerge kapsamına alınması talep edilen hizmetlere yönelik Tıbbi Hizmetler Kurum Başkanlığınca oluşturulan “Kurum Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu” toplantılarına teknik destek sağlamak, 

4. Finansal Analiz Daire Başkanlığının faaliyet alanıyla ilgili olarak Birlikler ve sağlık kuruluşları düzeyinde teşkilatlanmayı sağlamak, organizasyon ve görevlendirmeleri yapmak,

5. Finansal Analiz Daire Başkanlığının Kurumsal WEB Sayfasını güncel tutmak,

6 Finansal Analiz Daire Başkanlığının arşiv, evrak, özlük iş ve işlemlerini yürütmek,

7. Finansal Analiz Daire Başkanlığının haftalık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

8. İç Denetim, Stratejik Plan, İç kontrol eylemleri ile ilgili  iş ve işlemlerini yürütmek,

9.SABİM, BİMER, Soru Önergesi iş ve işlemlerini yürütmek,

10. Birimleri ile diğer daireler arasında koordinasyonu sağlamak,

11 Finansal Analiz Daire Başkanlığının konu alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek.