Duyuru Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği 10.08.2015

14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te, 09/08/2015 tarihli ve 29440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile bazı değişikler yapılmış olup, yapılan değişiklikler 01/09/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.          

     Yapılan değişik ile,


 • “Palyatif bakım merkezleri” özellik arz eden birimler arasında kabul edilmiş olup, burada görev yapan tabip dışı personelin ek ödemesi özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden hesaplanacaktır.

   

 • “Palyatif bakım merkezleri”nde çalışan klinisyen uzman tabip ve tabiplerin ek ödemesi sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınarak hesaplanacaktır.

   

 • Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, Meclis Devlet Hastanesinde görev yapan personele Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılmaya devam edilecektir.  

   

 • Dağıtılacak ek ödeme tutarı;

Genel sekreter sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarını aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusunda değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleşir.” hükmü doğrultusunda kesinleşecektir.

          Yönetmelikte yapılan değişiklikler Eylül 2015 döneminin ek ödeme hesaplamalarında uygulanacak olup, Ekim ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan performansa dayalı ek ödemelere yansıtılacaktır.

 1. Ek Ödeme Yönetmeliği-14.02.2013 tarihli ve 28559 Mükerrer Resmi Gazete Sayılı (09.08.2015 tarihli ve 29440 sayılı değişiklik İşlenmiştir.) İndir