İdari ve Mali İşler Birimi

Mustafa BAĞ
Birim Sorumlusu:
 
 
 
BİRİMİN GÖREVLERİ:
 
1- Müşavirlik personelinin özlük işlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
2- Bütçe ve mali işlemlere ilişkin işlemleri yürütmek,
3- Kurumumuz aleyhine hükmedilen yargılama giderleri ile vekalet
     ücretlerinin ödenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
4-Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tesis edilecek
    işlemleri yürütmek,
5- Müşavirlik arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
6- Müşavirlik birimi evrak kayıt ve muhafaza işlemlerini yürütmek,
7- Müşavirliğin ihtiyaç listelerinin hazırlanarak temin edilmesine
    yönelik işlemleri yürütmek,
8- ÇKYS ve UYAP işlemlerini yürütmek,
9- Bilgi edinmeye yönelik başvurulara ilişkin işlemleri yürütmek,
10- Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili birimlere
    sunulmasını sağlamak,
11- Birinci Hukuk Müşavirliğince verilen benzeri görevleri yürütmek.