İdari Müracaat Birimi

BİRİMİN GÖREVLERİ:
 
1- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 ve 11 inci maddeleri uyarınca vaki olabilecek idari  
    müracaatlara ilişkin yazışmaları yürütmek,
2- İdari yargı merciileri tarafından verilen merciine tevdi kararları ile ilgili yazışmaları yürütmek,
3- Belli bir meblağı ihtiva etsin yahut da etmesin, her türlü ihtarname, tebligat veya talep yazılarına ilişkin
    yazışmaları yürütmek,
4- Birinci Hukuk Müşavirince verilen benzeri görevleri yürütmek