Performans Programları

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlıkve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

Kurumumuz Performans Programları yıllar itibari ile aşağıda yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak aşağıda iletişim bilgileri verilen personel ile iletişime geçebilirsiniz.

2017 Yılı Performans Programları İçin TIKLAYINIZ

2016 Yılı Performans Programları İçin TIKLAYINIZ

2015  Yılı Performans Programları İçin TIKLAYINIZ

İletişim     Ali Yasin BAYRAKTAR   705 17 78 

 1. 2017 Yılı Performans Programı Hedefleri, Göstergeleri ve İlgili Daire Başkanlıkları İndir

  2016 Yılı Performans Programı Hedefleri, Göstergeleri ve İlgili Daire Başkanlıkları İndir

  Yüksek Planlama Kurulunun 3/10/2016 Tarihli ve 2016/28 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2017 Yılı Programı” ile “2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Karar 2016/9368 (19.10.2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Performans Programı Hazırlama Rehberi İndir

  Performans Programı Hazırlama Takvimi İndir

  Türkiye Kamu hastaneleri Kurumu Performans Programı Sunumu İndir

  Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Program 2017-2019 İndir

  Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Program 2016-2018 İndir

  65.Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı İndir

  Maliye Bakanlığı Orta Vadeli Mali Plan 2017-2019 İndir

  Maliye Bakanlığı Orta Vadeli Mali Plan 2016-2018 İndir

  Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 İndir